سنگ نوشته اي از سيد السادات   18 خرداد 1389 | 848 بازديد
طبيعت به چه كسي تعلق دارد   11 خرداد 1389 | 861 بازديد
خانه های قدیمی گلپایگان   30 ارديبهشت 1389 | 1157 بازديد
سنگ نوشته پهلوی تنگ غرقاب گلپایگان میراثی گرانبها و پر رمز و راز   25 فروردین1389 | 1207 بازديد