آخرین به روز آوری سایت شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ای* بر سر و سینه زند در کنج غربت خانه ای* سوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتوان* دور شمعِ عسگری پر می زند پروانه ای* - شهادت امام حسن عسکری تسلیت بادآخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد...داروهای مورد استفاده در فلج مغزی کودکان


" ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟

ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ! ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! .....گل ناز

دکتر مهدي حميدي شيرازي


گل ناز
?????????????????????????????
???????????????????????????
? ?دكتر مهدي حميدي شيرازي*

????????????????????????????? ??????????????????????????????? گردآورنده: علي‌اكبر جعفري
???????????????????????????????????????????????????????????????? jafari545@yahoo.com?

از? برون? آمد?? صداي? باغبان

گفت? كو?? ارباب??? كارش?? داشتم

از درون گفتم كه اينجايم? بگو

گفت?? هر جا? هر چه? بايد? كاشتم

*
گفتم آخر بود? در? گلهاي? تو ناز? دلخواهي? كه? گفتم?? داشتي?
گفت در وا كن بيا بيرون ببين هرگز اين گل‌ها كه ك?شتم كاشتي?
*
رفتم? و? ديدم كه س??حر باغبان معني??? ناسازگاري??? سوخته
آتشي از شمعداني‌هاي سرخ در? حرير??? سبزه‌ ها??? افروخته
*
جعد شبنم دار سنبل خورده تاب در هوا پاشيده مشك و زعفران
چشم?? مست?? نرگس?? بيدادگر بازگشته? تازه? از?? خواب?? گران
*
و آن بنفشه زرد و مشكين و كبود غرق گل چسبيده? در آغوش هم
تا? ج?ه?د? از? محبس? شمشاد ها رفته? بالا? از? سر? و? از دوش هم
*
زير?? تار?? گيسوي?? افشان?? بيد سوسن و مينا و ناز افتاده است
هر زمان در سينه‌ي گلهاي سرخ برگ? لرزان? چناران? برده? دست
*
لحظه‌اي در هر گلي كردم نگاه زير? لب? گفتم كه پس آن? ناز? كو?
باغبان بر شاخه‌اي انگشت زد يعني اين ناز است? چشم باز كو?
*
گفتم? اين? را? ديده? بودم? پيش از اين اين كجا ناز است? اين ناز شماست
خشمگين شد گفت جز يك ناز نيست يا?? اگر? باشد? به?? شيراز? شماست
*
باغبان گر اين سخن بي طعنه گفت راستي را چشم جانش باز بود
كان گل نازي? كه? دلخواه ?من است يك گل ناز است و در شيراز بود
*
? ?

مهد? حميد? شيراز?? سال 1293 در شيراز به دنيا آمد و پدرش سيد محمدحسين ثق?الاسلام شيراز?? شاعر? بازرگان و نماينده دوره اول مجلس شورا? مل? بود. مهد? دوران دبيرستان را در زادگاهش به پايان برد و بعد از آن رشته ادبيات را در دانشگاه تهران انتخاب كرد و پس از اخذ ليسانس به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و شغل معلم? را برگزيد. اولين مجموعه شعرش را در سال 1321 با عنوان ?از ياد رفته? منتشر كرد كه تماما? در قالب غزل بود. حميد? شاعر? بود كه در جبهه مخالف نيما يوشيج و نوگرايان ايستاد و در پايان سال 1321 دومين دفتر شعرش را به نام ?عصيان? به دست چاپ سپرد.

در دوران معلم? عاشق يك? از دانش?آموزان خود شد و غزل معروف ?گر تو شاه دختران? من خدا? شاعرانم? را سرود كه نام حميد? را بر سر زبان?ها انداخت و همين شعر دستمايه?ا? شد تا شاملو در دفاع از نيما و جريان شعر نو ?او را به دار شعر خويش آونگ? كند.
حميد? در سال 1324 قصيده ?مصاحبه با نيما پيشوا? نوپردازان? را منتشر كرده بود كه در جبهه شاعران كلاسيك و مخالفان نيما او را در صف اول قرار داد. حميد? بعد از شهريور 20 با قصايد حماس??وار پيرامون شرايط نابسامان سياس? و اجتماع? ايران و در حمله به اشغالگران بيگانه و جداي? خواهان آذربايجان? مورد توجه خاص و عام واقع شد و به او لقب ?شاعر مل?? داده بودند. حميد? در سال 1325 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات فارس? موفق به اخذ دكترا شد و در رشته الهيات به تدريس مشغول شد. ?شكوفه? ها و نغمه? ها? جديد? و ?سال?ها? سياه? شامل اشعار وطن? و سياس?- انتقاد?? ?پس از يك سال? و ?اشك معشوق? شامل اشعار عاشقانه كه همچنان تجديد چاپ م??شود? ?ده فرمان? و ?طلسم شكسته? عناوين بخش? از آثار اوست. حميد? در حوزه ترجمه نيز گاه گاه? فعال م??شد و حاصل آن قطعه ?زمزمه بهشت? مجموعه شعر? از كنستانتين دينالد و رمان ?ما و شش پن?? از سامرست موام بود? اين اثر بعدها با عنوان ?ماه و شش پشيز? توسط پرويز داريوش به فارس? برگردانده و منتشر شد. دكتر حميد? بعد از انقلاب اسلام? نيز كتاب?ها? ?شعر در عصر قاجار? و ?فنون شعر و كالبدها? پولادين آن? را منتشر كرد و كتاب ?دريا? گوهر? سه مجلد از مجموعه بهترين شاعران و نويسندگان معاصر جهان را كه در سال?ها? قبل از انقلاب ترجمه و منتشر كرده بود? تجديد چاپ نمود. اين مجموعه به همراه اغلب آثار حميد? نزديك به دو دهه است كه از سو? انتشارات اميركبير تجديد چاپ نم??شود و در بازار ناياب است. دكتر حميد? در تيرماه سال 1365 چشم از جهان فرو بست و در حافظيه شيراز به خاك سپرده شد.
?

این مطلب تاکنون 6123 بار دیده شده است.

شما هم چند كلمه بنويسيد

آخاله در قبال تبلیغات هیچ مسئولیتی ندارد.


آب و هوا

پیام های کلی سایت

تماس با ما


كلیه حقوق برای پدید آورندگان 
.:: آخاله ::. محفوظ است. | طرح و اجرا : توحید نیكنامی   | به روز رسانی محتوایی : محمود نیكنامی  
 | .Copyright © 2003-2012 Akhale.ir. All Rights Reserved
|
 | Powered By Tohid Niknami | E-Mail :
Akhale . com @ gmail . com |